2 stycznia 2022

Informacja o wynikach postępowania ofertowego dot. zakupu maszyny do produkcji pętelek wędliniarskich na roli

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu maszyny do produkcji pętelek
wędliniarskich na roli nie złożono żadnej oferty.

 

Nazwa i adres Zamawiającego
 

 • Probitech Poland Corp. Górecki Sebastian
 • Wielki Konopat
 • ul. Papierników 3
 • 86-105 Świecie

 

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2021-12-15
Data upływu terminu składania ofert: 2021-12-24

 


15 grudnia 2021

Zapytanie ofertowe na zakup maszyny do produkcji pętelek wędliniarskich na roli

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego
  Probitech Poland Corp. Górecki Sebastian
  Wielki Konopat
  ul. Papierników 3
  86-105 Świecie

  Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

  Pan Sebastian Górecki
  Tel. 692 186 407
  e-mail: sebastian@probitech.pl

 2. Tryb udzielenia zamówienia
  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie związane jest z realizacją projektu w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPO WK-P na lata 2014-2020, pn. „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Probitech Poland Corp. Górecki Sebastian poprzez wdrożenie nowego produktu w postaci pętelek wędliniarskich na roli z przędzy polipropylenowej”.
 3. Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest zakup maszyny do produkcji pętelek wędliniarskich na roli, który ma na celu uruchomienie produkcji pętelek wędliniarskich na roli z przędzy polipropylenowej na taśmie polipropylenowej do automatów klipsujących dla zakładów mięsnych

  Kod CPV zamówienia:

  Kod CPV 42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
  Specyfikacja techniczna:

  • wydajność: min. 1 pętelka/1 sekundę
  • zasilanie elektryczne
  • wyposażona w czujniki bezpieczeństwa
  • wyposażona w automatyczny wyłącznik po nawinięciu 1 rolki pętelek
  • wyposażona w system automatycznego zbierania odpadów i pyłów tzw. „dust collector”
 4. Miejsce i termin realizacji zamówienia
  Miejsce realizacji zamówienia: Wielki Konopat
  Termin realizacji zamówienia: do dnia 20.02.2022 r.
 5. Okres związania z ofertą
  2 miesiące licząc od daty upływu terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 10 niniejszego zapytania.
  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
 6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny ich spełniania
  O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 2.
  2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – załącznik nr 2.
  3. Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zrealizowania zamówienia – załącznik nr 2.
  4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówienia – załącznik nr 2.

  Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 7. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym oraz w zakresie wykluczeń
  1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
   1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
   2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
   3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
   4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia z linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które wpisane są do KRD lub innego rejestru długów lub są w stanie likwidacji lub upadłości.

  Oferent zobowiązany jest dołączyć do przygotowanej przez siebie oferty oświadczenie o braku ww. powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu go w stanie likwidacji lub upadłości według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 8. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach oraz opisem sposobu przyznawania punktacji w ramach kryteriów
  Kryteria oceny oferty:

  1. Cena netto (łącznie) – 70 %
  2. Gwarancja – 20%
  3. Serwis – 10%

  Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
  Cena: 70% – wartość punktowa kryterium „cena” (max 70 pkt.) wyliczona według wzoru:

  najniższa cena netto wśród otrzymanych ofert
  ———————————————————————- x 70 pkt.
  cena netto wskazana w badanej ofercie

  W sytuacji, gdy cena podana w ofercie wyrażona zostanie w innej walucie niż PLN, Zamawiający w celu dokonania oceny oferty i przeliczania jej na PLN zastosuje kurs średni NBP notowany w dniu wszczęcia postępowania.

  Koszty załadunku i rozładunku, dostawy, ubezpieczenia na czas dostawy, uruchomienia, szkolenia pracowników, opakowań ponosi Sprzedawca.
  Koszt przygotowania oferty ponosi Dostawca.
  Gwarancja (w miesiącach): 20% – wartość punktowa kryterium „gwarancja” (max 20 pkt.) wyliczona według wzoru:

  okres gwarancji wskazany w badanej ofercie
  —————————————————————————— x 20 pkt.
  najdłuższy okres gwarancji wśród otrzymanych ofert

  Gwarancja liczona w miesiącach od dnia podpisania protokołu odbioru maszyn będących przedmiotem zapytania.
  Rękojmia za wady fizyczne obowiązuje przez okres określony w kodeksie cywilnym i na zasadach określonych wprost kodeksem cywilnym od dnia od tego samego dnia, od którego obowiązuje gwarancja.
  Czas przyjazdu serwisu (w godzinach): 10% – wartość punktowa kryterium „czas przyjazdu serwisu” (max 10 pkt.) wyliczona według wzoru:

  najkrótszy czas przyjazdu serwisu wśród otrzymanych ofert
  ———————————————————————————- x 10 pkt.
  czas przyjazdu serwisu wskazany w badanej ofercie

  Wyniki dokonywanych obliczeń podlegać będą zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
  Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

 9. Sposób przygotowania oferty
  Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania ofert w imieniu Oferenta.
  W treści oferty powinny zostać ujęte informacje pozwalające na dokonanie ich porównania w oparciu o opisane w pkt. 8 kryteria wyboru. Jeśli w treści oferty zabraknie ww. informacji lub będzie niejasna dla Zamawiającego, ten ma prawo pisemnie/e-mailowo zwrócić się do Oferenta w celu uzupełnienia oferty lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień.
  W ofercie powinien zostać wskazany termin ważności oferty, zgodny z punktem 5 niniejszego zapytania ofertowego.
  Do oferty (załącznik nr 1) należy dołączyć:

  1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik na 2).
  2. Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu w stanie likwidacji lub upadłości (Załącznik nr 3).
  3. Szczegółową specyfikację techniczą urządzenia

  Brak wszystkich wymaganych załączników spowoduje odrzucenie oferty poprzez pozostawienie jej bez rozpatrzenia.

 10. Miejsce i termin złożenia oferty
  Oferty należy składać w formie elektronicznej (oferta wraz z załącznikami powinna stanowić skan podpisany przez osobę/osoby upoważnione do składania ofert w imieniu Oferenta) na adres: e-mail: sebastian@probitech.pl
  Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do Zamawiającego.
  Oferty można również składać osobiście lub w formie papierowej za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przy czym za termin wpływu oferty uznaje się datę dostarczenia oferty na adres Zamawiającego tj.:Probitech Poland Corp. Górecki Sebastian
  Wielki Konopat
  ul. Papierników 3
  86-105 Świecie

  Termin składania ofert, niezależnie od sposobu złożenia, upływa dnia 24.12.2021 r. do godziny 23:59 Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 11. Rozstrzygniecie zamówienia
  Na stronie internetowej https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/ zostanie zamieszczona informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Ranking ofert zostanie przeprowadzony w oparciu o kryteria wyboru opisane w pkt. 8 niniejszego zapytania
  Po rozstrzygnięciu postępowania do podmiotu, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie skierowana umowa, której treść będzie wynikać z zapisów niniejszego zapytania oraz wygranej oferty.
  W przypadku, gdy podmiot, który został wybrany, zrezygnuje z podpisania umowy Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę z podmiotem, którego oferta była druga w kolejności najkorzystniejszych ofert.
  W sytuacji, gdy do Zamawiającego nie wpłynie żadna oferta, Zamawiający ma prawo dokonać wyboru Wykonawcy z tzw. „wolnej ręki”.
 12. Umowa i warunki zmiany umowy
  Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy, w okolicznościach określonych poniżej:

  1. zmiana terminu umowy – w przypadku gdy: niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej m.in. klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania wojskowe, zakłócenia w łańcuchu dostaw itp. Ciężar udowodnienia wystąpienia siły wyższej spoczywać będzie na Wykonawcy.
  2. zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – przypadku: zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
  3. Wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
 13. Pozostałe informacje
  Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty, w szczególności danych na podstawie, których Zamawiający dokonał wyboru. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podane do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia i powinien zastrzeżenie to przedstawić w ofercie.
  Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
  Oferta powinna być kompletna tzn. do oferty powinny być załączone zał. 2, 3 oraz specyfikacja techniczna.
  Oferta zostanie odrzucona, jeśli:

  1. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
  2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  3. Oferent nie załączy do oferty zał. 2, 3.
  4. Oferent nie złoży specyfikacji technicznej urządzenia.

  Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw
  Zamawiającemu.
  Złożenie oferty na stanowi zawarcia umowy.
  Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu nie będą rozpatrywane.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z Oferentami.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie jego prowadzenia bez podania przyczyny.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 14. Ochrona danych osobowych
  Probitech Poland Corp. Górecki Sebastian informuje, iż Administratorem danych osobowych (dalej jako: „Dane osobowe”) pozyskanych od Sprzedawcy w trakcie trwania współpracy między Stronami jest Probitech Poland Corp. Górecki Sebastian z siedzibą w Wielkim Konopacie przy ul. Papierników 3, 86-105 Świecie zgodnie z RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Dane osobowe pracowników Sprzedawcy przetwarzane są w celu realizacji współpracy na podstawie niniejszej umowy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO a także w celu realizacji wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Probitech Poland Corp. Górecki Sebastian – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  Dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej tj czas realizacji umowy wydłużony o okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa dotyczących przedawnienia roszczeń oraz terminy przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów podatkowych).
  Probitech Poland Corp. Górecki Sebastian nie zamierza przekazać Danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, przetwarzać ich w sposób zautomatyzowany czy też profilować.
  Dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym, Probitech Poland Corp. Górecki Sebastian zleci to zadanie, np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, doradcom finansowym, kancelariom rachunkowym abyśmy mogli wykonywać swoje zobowiązania umowne, wynikające z przepisów prawa oraz dochodzić roszczeń i praw nam przysługujących.
 15. Wykaz załączników
  Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
  Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu w stanie likwidacji lub upadłości.

Dokumenty do pobrania

Aktualności probitech

Informacja o wynikach postępowania ofertowego dot. zakupu maszyny do produkcji pętelek wędliniarskich na roli

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu maszyny do produkcji pętelek wędliniarskich na roli nie...
więcej

O tym, jak używanie w cyklu produkcyjnym pętelek LOOPSAR® zwiększa efektywność i komfort produkcji oraz dlaczego poprawia się rentowność w zakładzie przetwórstwa...

Dla każdego, kto odpowiedzialny jest za zaopatrzenie produkcji w materiały opakowaniowe szczególnie ważnym parametrem, który...
więcej

O tym, dlaczego użycie odpowiednich surowców do produkcji klipsów CLIPSAR® ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa produkcji i zwiększenia efektywności pracy…

Przy produkcji klipsów podstawowym surowcem do ich wytworzenia jest drut aluminiowy. Ten najwyższej jakości powinien...
więcej

Konstruujemy i budujemy kolejne maszyny. Już wkrótce nasz park maszynowy powiększy się o zestaw nowych, szybszych i bardziej wydajnych urządzeń do produkcji klipsów CLIPSAR®

To dla nas wielki sukces. Właśnie podpisaliśmy umowę na realizację trzeciego już projektu współfinansowanego ze...
więcej

PROBITECH otrzymuje kolejny grant na realizację projektu w ramach programu RPO WK-P, w zakresie wprowadzenia na rynek innowacyjnych klipsów CLIPSAR®

Bardzo nam miło podzielić się informacją, iż po raz kolejny firma PROBITECH otrzymuje wsparcie na...
więcej

PROBITECH jedną z niewielu firm regionu, która otrzymała grant na realizację projektu w ramach programu RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Miło nam jest poinformować, iż firma PROBITECH otrzymała grant na realizację projektu w ramach programu...
więcej
ue ue

POZOSTAJEMY W KONTAKCIE!

ul. Papierników 3, Wielki Konopat
86 – 105 Świecie, Poland

 

NIP: 559 183 56 08

 

biuro (AT) probitech.pl
+48 52 330 21 05

 

SPRZEDAŻ KRAJOWA
+48 664 959 819
+48 602 561 773

 

SPRZEDAŻ EXPORTOWA
+48 608 055 094
+48 668 640 308